Widok z lotu ptaka na Göllheim, w tle Donnersberg

Plany rozwoju

Plany rozwoju

Plany rozwoju


Miejskie planowanie przestrzenne jest narzędziem planistycznym służącym do kierowania i porządkowania rozwoju urbanistycznego gminy. Przeprowadza się ją w dwóch etapach w ramach formalnej procedury, która jest kompleksowo uregulowana w Kodeksie Budowlanym (BauGB). Najpierw, w ramach przygotowawczego planowania przestrzennego, sporządza się plan zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy (§§ 5 - 7 BauGB). Następnie w obowiązującym miejskim planie zagospodarowania przestrzennego sporządza się plany zagospodarowania dla podobszarów przestrzennych gminy (§§ 8 - 10 BauGB).
Gminy są odpowiedzialne za sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego miast. Podlegają one nadzorowi prawnemu wyższych władz administracyjnych oraz kontroli sądownictwa w zakresie norm.

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego jest przygotowawczym miejskim planem zagospodarowania przestrzennego sporządzonym przez gminę. Zawiera on zamierzone przez gminę planistyczną lub społeczność lokalną i zróżnicowane dla poszczególnych obszarów przeznaczenie urbanistyczne, takie jak: tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny zabudowy usługowej, tereny komunikacyjne, tereny gospodarcze, tereny użyteczności publicznej, tereny zielone, tereny leśne i tereny rolne. Plan zagospodarowania przestrzennego jest wiążący dla władz i nie ma bezpośredniego wpływu na zewnątrz.

PLAN ROZWOJU

Plan zagospodarowania przestrzennego jest wiążącym planem zagospodarowania przestrzennego, który reguluje rozwój na określonym obszarze. Podczas gdy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera jedynie wiążące dla władz reprezentacje głównych cech zagospodarowania terenu, postanowienia planu zagospodarowania przestrzennego regulują strukturalne i inne wykorzystanie terenu w sposób szczegółowy i ogólnie wiążący. Zasadniczo plan zagospodarowania przestrzennego należy opracować na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z zasadami Federalnego Kodeksu Budowlanego (BauGB) plany zagospodarowania przestrzennego miast powinny przyczyniać się do zapewnienia humanitarnego środowiska oraz do ochrony i rozwoju naturalnych podstaw życia. Dlatego też planowaniu przestrzennemu w miastach towarzyszy zwykle planowanie ochrony przyrody i regularnie zawiera ono oddzielny raport środowiskowy.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo przegląd wszystkich prawomocnych planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin, jak również prawomocny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Göllheim.