Odlot Uli Lamp

Stanowiska honorowe i działalność poboczna

Dochody dodatkowe

Stanowiska honorowe i działalność poboczna

Zgodnie z art. 119 ust. 3 ustawy o służbie cywilnej w kraju związkowym urzędnicy gminni zatrudnieni na czas określony informują organ przedstawicielski do dnia 1 kwietnia każdego roku kalendarzowego na posiedzeniu jawnym o charakterze i zakresie swojej działalności dodatkowej i honorowej w ramach służby publicznej i poza nią oraz o wysokości wynagrodzenia otrzymanego w roku poprzednim. W przypadku działalności ubocznej i urzędów honorowych poza służbą publiczną ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy istnieje związek z urzędem głównym.

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 17 maja 2021 r. burmistrz Steffen Antweiler poinformował Radę Stowarzyszenia o działaniach pobocznych i stanowiskach honorowych, a także omówił otrzymywane wynagrodzenia i dodatki na wydatki.