Odlot Uli Lamp

Biuro Arbitrażowe

Biuro Arbitrażowe

Biuro Arbitrażowe

Z biurem arbitra i jego zastępcy można się skontaktować telefonicznie codziennie w godzinach 8.00 - 12.00, a także w poniedziałki i wtorki w godzinach 14.00 - 16.00 oraz w czwartki w godzinach 14.00 - 18.00. Nie ma stałych godzin pracy. W razie potrzeby można umówić się na osobiste spotkanie.

Okręgiem sądu arbitrażowego jest cały obszar gminy Göllheim.

Arbiter jest właściwy do rozstrzygania sporów w następujących sprawach:
w sporach o roszczenia wynikające ze spraw z zakresu prawa sąsiedzkiego, o ile nie wiążą się one z ingerencją przedsiębiorstwa handlowego, oraz w sporach o roszczenia z tytułu naruszenia czci osobistej, które nie zostało dokonane w prasie lub radiu.
W powyższych sprawach wniesienie skargi do sądu na podstawie ustawy o arbitrażu gruntowym jest dopuszczalne dopiero po podjęciu próby polubownego załatwienia sporu przez organ pojednawczy (np. urząd arbitrażowy).

Czynności arbitra nie mają zastosowania do

 1. Powództwa na podstawie sekcji 323, 324 i 328 Kodeksu postępowania cywilnego, powództwa wzajemne i powództwa, które należy wnieść w terminie ustawowym lub sądowym,
 2. Spory w sprawach rodzinnych,
 3. Ponowne rozpatrzenie sprawy,
 4. Roszczenia, które są dochodzone w postępowaniu o wydanie aktu notarialnego lub weksla,
 5. prowadzenie postępowania spornego, jeżeli roszczenie zostało zgłoszone w postępowaniu nakazowym,
 6. Skargi o środki egzekucyjne, w szczególności na podstawie księgi 8 kodeksu postępowania cywilnego,
 7. wnioski złożone na podstawie sekcji 404 kodeksu postępowania karnego i
 8. Czynności, w przypadku których na podstawie innych przepisów ustawowych zarządza się przeprowadzenie obowiązkowego postępowania wstępnego.

Arbiter jest również uprawniony do podjęcia próby pojednania w sprawach karnych, o których mowa poniżej:

 1. Trespass
 2. Wykroczenie
 3. Naruszenie tajemnicy korespondencji
 4. Napad
 5. Zagrożenie i
 6. Uszkodzenie mienia
Nie znaleziono pracowników.