Widok z lotu ptaka na Göllheim, w tle Donnersberg

Budynek

Zastosowania budowlane

Budynek


Przed przystąpieniem do planowania budowy na danej nieruchomości należy wyjaśnić, czy istnieje dla niej plan zagospodarowania przestrzennego i jakie ewentualne postanowienia zawiera ten plan. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości, dopuszczalność projektów budowlanych reguluje § 34 niemieckiego kodeksu budowlanego (BauGB) (tzw. nieplanowany obszar wewnętrzny) lub § 35 BauGB (tzw. obszar zewnętrzny).


OPIS USŁUG

Budowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i rozbiórka obiektów budowlanych (np. budynków) wymaga pozwolenia na budowę. Obowiązuje to jednak tylko wtedy, gdy przepisy budowlane Nadrenii-Palatynatu nie stanowią inaczej, np. w katalogu projektów niewymagających pozwolenia na budowę, w procedurze wyłączenia oraz w projektach niepodlegających nadzorowi budowlanemu.

Pozwolenie na budowę wydaje się, jeżeli projekt nie jest sprzeczny z przepisami prawa budowlanego lub innymi przepisami prawa publicznego. Wniosek o pozwolenie na budowę (zgłoszenie budowlane) należy złożyć w formie pisemnej w urzędzie gminy lub urzędzie związku komunalnego.

Dokumenty budowlane, które należy przedłożyć wraz ze zgłoszeniem budowy, są określone w szczególności w Rozporządzeniu o dokumentach budowlanych i Technicznym nadzorze budowlanym. Zgłoszenie budowy i dokumentacja budowlana muszą być podpisane przez właściciela budynku i autora projektu, którzy są upoważnieni do składania dokumentów budowlanych.

Okres ważności pozwolenia na budowę wynosi cztery lata. Okres ten może zostać przedłużony na pisemny wniosek. Wniosek musi wpłynąć przed upływem terminu.


JAKIE SĄ OPŁATY?

Za wydanie pozwolenia na budowę pobierane są opłaty, których wysokość jest zasadniczo uzależniona od rodzaju zatwierdzanego projektu. Opłaty te są pobierane zgodnie z Rozporządzeniem Krajowym w sprawie opłat i wynagrodzeń za czynności urzędowe i usługi zgodnie z Kodeksem Budowlanym (specjalna tabela opłat).


PODSTAWA PRAWNA

WNIOSKI / FORMULARZE

FORMY

PROCEDURA ONLINE

Zgłoszenie budowy należy złożyć w formie pisemnej w urzędzie gminy Göllheim.
Dokumenty wymagane do zgłoszenia budowlanego to:

 • Formularz zgłoszenia budowlanego
 • urzędowy plan katastralny
 • Obliczanie przestrzeni zamkniętej
 • Obliczenie powierzchni użytkowej i mieszkalnej
 • Weryfikacja współczynnika powierzchni podłogi (GRZ)
 • Weryfikacja współczynnika powierzchni podłogi (GFZ)
 • Dowód pełnej kondygnacji
 • Opis budynku
 • Rysunki konstrukcyjne tj. rzuty kondygnacji, elewacje i przekroje
 • Dowód na odległość
 • Dowód posiadania miejsca parkingowego
 • Wniosek o odstępstwo / zwolnienie (w przypadku odstępstw od planu zagospodarowania przestrzennego lub państwowych przepisów budowlanych)
 • Aplikacja odwadniająca (podłączenie do kanalizacji)
 • formularz ankiety statystycznej

dodatkowo do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy:

 • Plany inwentaryzacyjne

Dokumenty do zgłoszenia budowy należy złożyć w trzech egzemplarzach, w przypadku projektów komercyjnych w czterech egzemplarzach w urzędzie gminy Göllheim.

Dla terenów budowlanych z kwalifikowanym planem zagospodarowania przestrzennego projekty budowlane niewymagająpozwolenia na budowę, pod warunkiem, że budynek zostanie wybudowany zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, a zagospodarowanie zostanie zabezpieczone. Dokumentację budowlaną należy mimo to przedłożyćw wyżej wymienionej liczbie egzemplarzy w urzędzie gminy Göllheim.

Właściciel budynku nie ma wyboru, czy jego projekt budowlany jest traktowany jako procedura zgłoszenia budowlanego, procedura uproszczona czy procedura zwolnienia.

Dokumentacja budowlana musi być zawsze podpisana przez osobę upoważnioną (architekta lub inżyniera budowlanego). Dokumenty, które należy złożyć, można znaleźć w rozporządzeniu o kontroli dokumentów budowlanych.