Odlot Uli Lamp

Fundusz umarzania długów komunalnych

Fundusz umarzania długów komunalnych

Fundusz Obsługi Zadłużenia Gminnego KEF-RP


Fragment przewodnika "Fundusz na rzecz redukcji zadłużenia gmin Nadrenia-Palatynat"

"Fundusz na rzecz redukcji zadłużenia gmin Nadrenia-Palatynat (KEF-RP)" jest elementem składowym środków
skutecznych w perspektywie średnio- i długoterminowej w ramach ogłoszonego w dniu 8 czerwca 2010 r. na stronie
"Programu reform na rzecz poprawy finansów gmin".
Wielkości finansowe, które muszą zostać przeniesione w celu umorzenia długu/częściowego umorzenia długu z tytułu komunalnych pożyczek płynnościowych
są ogromne. Z drugiej strony, pożyczki te istnieją, muszą być obsługiwane i grozi im dalszy wzrost, jeśli nie zostaną podjęte skuteczne środki zaradcze. Dlatego też konieczne są drastyczne, długoterminowe i zrównoważone środki, które z jednej strony nie tylko ograniczą i zredukują istniejące kredyty płynnościowe, ale jednocześnie w miarę możliwości zapobiegną groźbie narastania
nowych zobowiązań z tytułu kredytów płynnościowych.
Dlatego w ramach programu reform premier
Kurt Beck i przewodniczący centralnych związków gmin
podpisali w dniu 22 września 2010 r. umowę
o "Funduszu na rzecz redukcji zadłużenia gmin Nadrenii-Palatynatu (KEF-RP)" (zob. załącznik 2). Zgodnie z tą umową fundusz redukcji zadłużenia zostanie utworzony w dniu 1
stycznia 2012 r. Zasadniczo każda gmina decyduje na własną odpowiedzialność
w ramach samorządu gminnego, czy będzie uczestniczyć w funduszu oddłużeniowym.
Umowa dotycząca przystąpienia musi zostać zawarta najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r.
Program KEF-RP ma na celu pomóc gminom w znacznym zmniejszeniu ich
kredytów płynnościowych zgromadzonych do daty granicznej 31 grudnia 2009 r. w łącznej kwocie około 4,6 mld euro.
Fundusz ma mieć maksymalną łączną wartość 3,825 mld euro i gromadzić do 255 mln euro rocznie przez okres 15 lat, aby spłacić do dwóch trzecich kredytów na płynność finansową gmin istniejących na koniec 2009 r. i zmniejszyć należne obciążenia odsetkowe (ze względu na system jednolitego skarbu gminy nie wykazują żadnych kredytów w celu zabezpieczenia płynności; czynnikiem decydującym o udziale w KEF-RP są tutaj zobowiązania wobec gminy stowarzyszeniowej
na dzień 31 grudnia 2009 r.). Jedna trzecia finansowania funduszu (1,275 mld euro) ma być zapewniona przez same gminy (np. poprzez oszczędności budżetowe, podwyżki podatków lub opłat itp.), kolejna jedna trzecia pochodzi z gminnego systemu wyrównywania podatków, a więc ze wspólnoty solidarnościowej rodziny gminnej, ostatnia jedna trzecia pochodzi z budżetu państwa.
Należy wziąć pod uwagę, że komunalne kredyty płynnościowe są dystrybuowane w bardzo różny sposób regionalnie i strukturalnie
. W wielu przypadkach KEF-RP umożliwi osiągnięcie największego możliwego umorzenia długu
, w innych przypadkach nie uda się to, a jedynie osiągnięte zostanie złagodzenie rozwoju zadłużenia. Ogólnie rzecz biorąc, KEF-RP jest ważnym instrumentem, który - jeśli jest konsekwentnie opracowywany i stosowany - może doprowadzić do trwałej poprawy sytuacji finansowej gmin, zwłaszcza jeśli środkom KEF-RP towarzyszyć będzie trwała zmiana świadomości zarówno w polityce gminnej i krajowej, jak i w polityce federalnej. Instrumenty programu KEF-RP (środki konsolidacji gmin i pomoc w redukcji zadłużenia) nie są same w sobie wystarczające do zapewnienia trwałej równowagi budżetowej. Są one jednak ważnym krokiem, po którym muszą nastąpić dalsze kroki.

Zgodnie z § 5 umowy konsolidacyjnej, która ma zostać zawarta, zarówno umowa konsolidacyjna, jak i dowody dotyczące wyników konsolidacji mają zostać opublikowane na stronie internetowej.


Dowody i umowy gminy stowarzyszeniowej można znaleźć tutaj;

Fundusz umarzania długów gminnych
Verbandsgemeinde

Wszystkie inne dokumenty można znaleźć w odpowiednich kościołach lokalnych: